Za obdobie od 14. do 27. 12. 2020 preverovala a riešila Mestská polícia Trenčín 434 udalosti. Vyberáme niekoľko z nich.

Na linku 159 oznámil občan 14. 12. 2020 v čase o 9:01 hod., že vo výťahu v podchode pri hoteli Elizabeth na strane do Parku gen. M. R. Štefánika leží človek. Na miesto bola vyslaná hliadka MsP, ktorá zistila, že ide o ženu toho času „bez domova“, ktorá vo výťahu zaspala. Hliadka ju napomenula podľa § 84 ods. 2) Zák. SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Po vyriešení priestupku žena dobrovoľne opustila priestory výťahu.

Obyvateľ sídliska Juh oznámil 14. 12. 2020 v čase o 19:33 hod. na linku 159, že na Kyjevskej ulici niekto vynáša z bytového domu ku kontajnerom väčšie množstvo nábytku. Vyslaná hliadka sa po príchode na miesto skontaktovala s majiteľom bytu, ktorý uviedol, že ku kontajneru vyniesol dva kusy starých skriniek. Bol upozornený, aby skrinky odpratal z miesta a vyniesol ich ku kontajnerom až večer pred dňom vývozu objemného odpadu, ako to nariaďuje platné VZN č. 7/2016  o odpadoch. Obyvateľ zobral upozornenie na vedomie a veci odpratal.

Na linku 159 oznámil 18. 12. 2020 o 8:35 hod. operačný z integrovaného záchranného systému, že na Námestí SNP v podjazde na komunikácii spadla osoba na bicykli. Pravdepodobne došlo k jej zraneniu. Dopravu tam reguloval vodič vozidla, pred ktorým osoba spadla. Na miesto bola vyslaná hliadka MsP, ktorá riadila dopravu do príjazdu RZP, ktorá muža s poranením dolnej končatiny previezla na ošetrenie do Fakultnej nemocnice Trenčín.

Stála služba MsP prijala 23. 12. o 9:50 hod. oznámenie z tiesňovej linky 112, že na Kubranskej ulici je prasknuté vodovodné potrubie a voda tečie po cestnej komunikácii.
Na miesto bola vyslaná hliadka a stála služba zároveň udalosť nahlásila na dispečing spoločnosti TVK. Vec už mali nahlásenú a vysielali tam havarijnú službu TVK, aby odstránila poruchu.
Na ceste bolo veľké množstvo vody a niekoľko prameňov, z ktorých voda vyvierala. Nakoľko sa komunikácia po prejazde vozidiel začala prepadávať, tento úsek cesty hliadka MsP uzatvorila a dopravu odkláňala na obchádzkovú trasu, až do skončenia opravy poškodeného vodovodného potrubia  o 14:40 hod.

Počas decembrových dní prijala mestská polícia viaceré oznámenia o používaní zábavnej pyrotechniky. Touto cestou upozorňuje že, podľa VZN mesta Trenčín č. 14/2016 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčín je zakázané používanie pyrotechnických výrobkov na území mesta s výnimkou dňa 31. 12. kalendárneho roku (Silvester) v čase od 20.00 hod. do 1. 1. nasledujúceho kalendárneho roku (Nového roku) do 2.00 hod.

Kontrolu dodržiavania VZN vykonávajú príslušníci mestskej polície a za porušenie tohto VZN je možné udeliť sankciu vo výške 33,- €.

Mestská polícia zároveň upozorňuje na dodržiavanie zásad používania pyrotechnických výrobkov podľa návodu na použitie, aby ľudia predišli zbytočnému úrazu či už používateľa pyrotechniky alebo osôb, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti.

Zdroj : www.trencin.sk