Krízový štáb mesta Trenčín sa na svojom rokovaní 25. marca po zvážení všetkých informácií uzniesol, že žiaci 1. stupňa sa môžu vrátiť do vzdelávacieho procesu vo svojich triedach v stredu 7. apríla 2021.  Žiaci 1. stupňa sa vrátia i do ZUŠ Karola Pádivého v individuálnej forme vyučovania, okrem spevu a hry na dychové nástroje. Otvárajú sa aj materské školy.

Podmienky nástupu detí do ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín:

  • Obaja rodičia musia mať platné potvrdenie o negatívnom antigénovom alebo RT-PCR teste.
  • Ak niektorý zo zákonných zástupcov dieťaťa prekonal ochorenie COVID 19, musí mať o tom potvrdenie od všeobecného lekára pre dospelých, nie staršie ako 90 dní.
  • Ak je rodič preočkovaný 2. dávkou vakcíny a odvtedy uplynulo aspoň 14 dní, treba sa preukázať očkovacím preukazom.

Všetky spomínané doklady stačí zaslať triednej učiteľke formou mailu, príp. sms. Potrebné dokumenty je ale možné predložiť pri odovzdaní dieťaťa do školy, či škôlky v stredu 7. 4. 2021 formou kópie dokladu alebo k nahliadnutiu. Prosíme, aby ste sledovali pokyny na webstránkach jednotlivých škôl a škôlok.

Sú to nevyhnutné podmienky, aby dieťa mohlo absolvovať pobyt v škôlke alebo vyučovanie v škole!

  • V stredu 7. apríla 2021 je rovnako nutné, aby dieťa alebo rodič odovzdalo triednej učiteľke čestné vyhlásenie zákonného zástupcu, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie a že dieťa neprišlo v ostatných 10 dňoch do úzkeho kontaktu s osobami, ktoré boli pozitívne testované na  COVID-19.

Deti materských škôl a ani deti 1. stupňa základných škôl nebudú musieť absolvovať žiadne testy. Testovanie detí sa neuskutoční ani v priestoroch škôl.

 

zdroj: trencin.sk