Od pondelka 10. mája 2021 sa v našom meste začnú deratizovať priestranstvá verejnej zelene i verejná kanalizácia. Práce by mali trvať do 31. mája 2021.   

Všimli ste si zvýšený výskyt hlodavcov na verejných pozemkoch? Nahláste to na Útvar stavebný a životného prostredia Mestského úradu v Trenčíne. Kontakt: enviro@trencin.sk, 032/6504 418.

Deratizáciu priestranstiev verejnej zelene v rozsahu približne 110 ha, vrátane stojísk smetných nádob, nachádzajúcich sa na verejnej zeleni, a  objektov v majetku mesta zabezpečí podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v termíne od 10. do 31. mája 2021 mesto Trenčín. Práce vykoná trenčianska spoločnosť Pavol Beták – ASANA, s.r.o. Pôjde o verejné plochy zelene v lokalitách sídlisko Kvetná, Zámostie – Nové Zlatovce, Zlatovce, Zámostie – pred železnicou, Juh, Centrum – Dolné mesto, bytovky pri Leoni, Noviny, Sihoť I,II,III,IV, Pod Sokolice, Kubrá, Kubrica a Opatová.

V rovnakom termíne od 10. do 31. mája 2021 vykoná deratizáciu verejnej kanalizácie, ktorú má v správe, aj spoločnosť TVK, a. s., Trenčín.

Upozorňujeme majiteľov domácich a spoločenských zvierat, aby v čase vykonávania deratizácie zvýšili kontrolu ich pohybu na verejných priestranstvách zelene a zabránili kontaktu zvierat s návnadami.

Útvar stavebný a životného prostredia zároveň vyzýva všetky povinné osoby, bytové družstvá, bytové spoločenstvá, poľnohospodárske družstvá, podniky, prevádzky podnikania a organizácie, ktoré spravujú objekty na území mesta Trenčín, ako aj vlastníkov bytových domov a objektov, užívateľov nehnuteľností a pozemkov,  aby si splnili povinnosť v zmysle § 51 ods. 1 písm. a/ a § 52 ods. 1 písm. a/ a k/ zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  a  zabezpečili vykonanie regulácie živočíšnych škodcov – deratizácie (§ 12 ods. 2 písm. e/) svojich objektov, ich okolia a prípojok kanalizácie pred objektmi.

Zdroj: trencin.sk