MsÚ Trenčín
MsÚ Trenčín

Aj v roku 2021 bude mesto Trenčín distribuovať rozhodnutia miestnych daní a poplatku za komunálne odpady. Na Slovensku stále platí mimoriadna situácia vyplývajúca z celosvetovej pandémie preto bude mesto ako správca dane postupovať pri doručovaní rozhodnutí rovnako, ako v minulom roku.

Právnické osoby – podnikatelia

Väčšina podnikateľov má zriadenú a aktívnu elektronickú schránku. Preto im už v najbližších dňoch mesto doručí rozhodnutia elektronicky tak, ako v minulom roku. Podnikateľom, ktorí nemajú aktívnu elektronickú schránku, doručí mesto rozhodnutia Slovenskou poštou do vlastných rúk s opakovaným doručením. Ak si právnická osoba nevyzdvihne písomnosť do 15 dní od jej uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa právnická osoba o uložení nedozvedela. Tak, ako v minulom roku, aj tentoraz mesto umožní rozdeliť úhradu dane z nehnuteľností až na 4 splátky a tiež oddiali jej splatnosť.

Fyzické osoby – občania

Občania – fyzické osoby dostanú rozhodnutia neskôr, tie sa ešte len pripravujú. O termínoch doručovania budeme včas informovať. Aj tu by to však malo fungovať tak, že občanom, ktorí budú mať zriadenú aktívnu elektronickú schránku zašle správca dane rozhodnutia elektronicky. Ak občan nebude mať zriadenú aktívnu elektronickú schránku, mesto ako správca dane mu zašle rozhodnutia prostredníctvom Slovenskej pošty. Ak si občan nevyzdvihne písomnosť do 15 dní od jej uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, a to aj v prípade, že sa o uložení nedozvedel. Občan môže daň z nehnuteľností uhradiť tak, ako v minulom roku, v dvoch posunutých splátkach.

„Zároveň odporúčame, aby ste prioritne komunikovali so správcom dane, teda mestom, elektronicky a telefonicky. Na rozhodnutiach miestnych daní sú telefonické a mailové kontakty na správcov miestnych daní, ktorí sa budú snažiť riešiť Vaše podnety v konkrétnych daňových konaniach. Samozrejme, je našim cieľom, aby sme si všetci postupne zvykli a komunikovali najmä elektronicky prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom. V súčasnosti je v poslednej fáze príprava elektronických tlačív miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Tie by mali zjednodušiť komunikáciu medzi mesto a občanmi. Po schválení všetkých procesov budeme o tejto možnosti informovať,“ uviedol Ján Margetín, špecialista pre dane a poplatky z Útvaru ekonomického MsÚ Trenčín.

Zdroj: trencin.sk