Trenčín: Výška paušálneho poplatku pre obyvateľov bytových domov sa nemení. Zmeny sa týkajú rodinných domov, v ktorých je zavedený množstvový zber.

Novelizáciu Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad schválilo 16. decembra 2020 mestské zastupiteľstvo.

Na zmeny v tomto VZN má určitý vplyv aj povinnosť mesta zaviesť od 1. 1. 2021 zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

Zmeny pre rodinné domy:

● Zvýšenie počtu vývozu bionádob z pôvodných 26 vývozov na 35 vývozov. Prečo? Do bionádob sa okrem zeleného odpadu od 1. 1. 2021 dáva aj kuchynský bioodpad, nádoby sa budú plniť rýchlejšie a aj z hygienických dôvodov je nutný min. vývoz 1 x za 14 dní[ČZ1] .

● Zvýšenie poplatku za vývoz bionádob – súvisí iba so zvýšením počtu vývozov. Sadzba poplatku za 1 liter bioodpadu sa nemení. Minulý rok vyšlo 26 vývozov 120-litrovej bionádoby 42,21 eur. Po novom to bude 35 vývozov a pri 120-litrovej bionádobe zaplatíme 56,82 eur za rok.

Pri 240-litrovej nádobe to bude po novom 104,41 eur, doteraz sme platili 77,46 eur.

● Vývoz komunálneho odpadu (KO) aj len raz mesačne. Doteraz bol minimálny vývoz odpadu pre 1 až 2 osoby v domácnosti raz za 14 dní.

Aj pri úľave na poplatku, ktorý mali osamelo žijúci ľudia nad 62 rokov, ich vývoz 120-litrovej nádoby stál 34,46 eur za rok. Po novom bude úľava z poplatku za množstvový zber pre osamelo  žijúcich ľudí nad 62 rokov v rodinných domoch zrušená.

Koľko teda zaplatia? V prípade, že im bude stačiť minimálny vývoz 1-krát mesačne, pri 120-litrovej nádobe ich to vyjde na 28,91 eur za rok. Toľko zaplatí aj dvojčlenná domácnosť, ak jej bude stačiť vývoz raz za mesiac.

OSRAVEDLŇUJEME SA ZA CHYBU V NOVINÁCH – v januárovom vydaní mestských novín INFO TRENČÍN bolo nesprávne uvedené, že toľko zaplatí aj dvojčlenná domácnosť, ak jej bude stačiť vývoz raz za 14 dní.

● Novinkou je aj možnosť vývozu 1-krát za 14 dní už pre 5-člennú rodinu. Požiadať o tieto frekvencie vývozu bude môcť domácnosť po schválení VZN o nakladaní s odpadmi. O tomto nariadení budú rokovať mestskí poslanci na svojom januárovom zasadnutí  27. 1. 2021.

Domácnosti, v ktorej je osamelo žijúca osoba nad 62 rokov, bude po nadobudnutí účinnosti VZN o nakladaní s odpadmi, automaticky zmenená frekvencia vývozu na 1-krát mesačne. Aktuálne sa to týka 601 ľudí žijúcich v rodinných domoch. Ak budú chcieť ostať na vývoze 1-krát za 14 dní, napriek vyššiemu poplatku, budú musieť požiadať o zachovanie tejto frekvencie. Zmeniť frekvenciu vývozu komunálneho odpadu si môže domácnosť jedenkrát za rok.

PRIPOMÍNAME:

Ak obývate rodinný dom a chcete zmenu v systéme zberu bioodpadu, je potrebné ju nahlásiť úradu do 15. januára 2021. Ak ešte nemáte zvolený systém vývozu bioodpadu, teda či chcete komunálny odpad s bionádobou alebo bez bionádoby s vlastným kompostovacím zásobníkom, tiež by ste to mali urobiť do 15. 1. 2021. Systém zberu bioodpadu, ktorý si zvolia, bude potom pre nich záväzný celý nasledujúci rok.

Zdroj: trencin.sk